Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości rozpoczął realizację projektu  ,,Przedsiębiorczość bez barier”, który dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 30 rok życia z terenu powiatu buskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego i staszowskiego do skorzystania ze wsparcia w postaci:

 • BEZPŁATNEGO DORADZTWA I SZKOLEŃ – wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,

 • WSPARCIA POMOSTOWEGO – 1 750,00 zł. przez 6 mies. prowadzenia firmy z możliwością przedłużenia na kolejne 6 mies.,

 • DOTACJI INWESTYCYJNEJ – 24 000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 Kto może ubiegać się o wsparcie

 • osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia, KTÓRE UKOŃCZYŁY 30 ROK ŻYCIA, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

 • osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i nieaktywne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.

  • kobiety,

  • po 50 r. życia,

  • z niepełnosprawnościami,

  • długotrwale bezrobotne,

  • niskowykwalifikowane

 • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

Formularze rekrutacyjne można składać od 1 marca 2016 roku na adres:

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości
Biuro terenowe w Busku – Zdroju
ul. Kościuszki 60, pok. 103
28-100 Busko-Zdrój,
tel. / fax 41 378 13 16

 Serdecznie zapraszamy

Skip to content