Bejsce, 07.03.2017 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach przypomina, iż 15 marca 2017 roku (środa) mija termin uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych za I kwartał 2017 roku.

Kolejne terminy uiszczania opłat są takie same jak w przypadku podatku rolnego:

II kwartał 2017 r.- do dnia 15 maja 2017 r.

III kwartał 2017 r.- do dnia 15 września 2017 r.

IV kwartał 2016 7.- do dnia 15 listopada 2017 r.

Należności należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bejscach w Banku Spółdzielczym w Kielcach filia Bejsce, nr konta: 50 8493 0004 0160 0180 0260 0035 lub u sołtysa danej miejscowości

U sołtysów dostępne są również wykazy zawierające wysokości opłat naliczonych zgodnie ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bejsce deklaracjami.

W przypadku nieterminowego regulowania należności z tego tytułu, każdorazowo, po upływie kwartalnego terminu tytułowej opłaty, wysyłane są upomnienia.

Koszt każdego upomnienia wynosi 11,60 zł.

Osoba, która pomimo doręczonego upomnienia nie ureguluje należności z tego tytułu, staje się dłużnikiem i zostaje wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne.  To z kolei powoduje naliczanie kolejnych kosztów podczas toczącego się postępowania.

Terminowe uiszczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych uchroni więc Państwa przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Osoby, które do dnia dzisiejszego nie złożyły korekty deklaracji wynikającej ze zmiany stawek proszone są o niezwłoczne jej złożenie. W przypadku niezłożenia korekty deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i wydana zostanie decyzja określająca wysokość miesięcznej opłaty.

 

Skip to content