W dniu 1 sierpnia 2019r. Edward Krupa Wójt Gminy Bejsce z rąk Agaty Wojtyszek Wojewody Świętokrzyskiego oraz Bartłomieja Dorywalskiego wicewojewody otrzymał rządową promesę podziału środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie remontu dróg zniszczonych podczas majowych nawałnic:

  1. Drogi gminnej nr 307005T od km 0+002,5 do km 0+940 (Zbeltowice – Grodowice – Charbinowice)

  2. Drogi gminnej nr 307015T od km 0+004 do km 0+159 (Kolonia Królewice – Piotrkowice)

Wysokość dotacji wynosić będzie 876 000 zł co stanowić będzie nie więcej niż 80% wartości zadań.

Skip to content