Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce   zwołuję na dzień  10 października  2023r.  na godz. 9.00 w sali konferencyjnej  budynku świetlicy  w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

  4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 4.1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2023-2033,

 4.2. zmian w budżecie gminy na 2023r.,

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Leszek Makuch

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Skip to content