Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień  28 października  2022r.  na godz. 9.00 w sali konferencyjnej  budynku świetlicy  w Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (Protokół Nr XXXV/2022, XXXVI/2022, XXXVII/2022, XXXVIII/2022).

  5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 4.1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2022-2033,

 4.2. zmian w budżecie gminy na 2022r.,

4.3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,

4.4. określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne   w kompostowniku przydomowym,

4.5.  zmieniającą uchwałę w  sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bejsce

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content