SPRAWOZDANIE

Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 

W konsultacjach mogły wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  działające na rzecz Gminy Bejsce.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” było zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Bejsce oraz na stronie internetowej Gminy Bejsce.

Uwagi i opinie w sprawie ww. projektu można było składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie od 20 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r.

W ww. terminie nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2022”.

 

Wójt Gminy Bejsce

Edward Krupa

 

sporządziła:

Dorota Ptak

 

Skip to content