INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Bejsce znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł. netto na osobę w rodzinie ucznia ( art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej teksty jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ).

O stypendium nie można ubiegać się na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 należy  składać  od 1 września 2019r. do 16 września 2019r. dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz w terminie do 15 października 2019 roku dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski należy składać: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach, pokój nr 11  w godz. 7:00 – 15:00.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

  1. Rodziców albo pełnoletniego ucznia.

  2. Dyrektora szkoły.

Pomoc materialna przysługuje:

1)  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży   i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2)  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Wymagane dokumenty:

– wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego  (do pobrania w GOPS Bejsce )

– zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za miesiąc sierpień 2019 r.,

-zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie rolnicze

–zaświadczenie lub nakaz płatniczy z 2019 r. o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,,

– dowód otrzymania renty/emerytury za sierpień 2019 r.

– dowód otrzymania alimentów za sierpień 2019 r.

– zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dodatki, itp.),

-zaświadczenie o korzystaniu z pomocy GOPS

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

–  na zasadach ogólnych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok lub oświadczenie o dochodach za okres prowadzonej działalności
– w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz dowody opłacania składek ZUS

 

 

Skip to content