W dniu 28 grudnia 2023 r. Rada Gminy Bejsce podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2024 rok.

W uchwale zaplanowano plan dochodów budżetowych w wysokości 24.997.901 zł w tym:

– dochody bieżące: 16.660.041 zł

– dochody majątkowe:  8.337.860 zł

Projektowana kwota dochodów dotyczy min. wpływów z podatków i opłat, dotacji  oraz dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia.

Planowana kwota wydatków budżetowych na 2024 r. wynosi 30.557.472 zł w tym:

– wydatki bieżące 18.667.815 zł, z czego 9.400.181 zł na wynagrodzenia   i pochodne od wynagrodzeń,

– wydatki majątkowe 11.889.657 zł.

Na rozchody budżetu w kwocie 305.806 zł składa się spłata kredytu.

 

W 2023 roku zaplanowano następujące inwestycje:

– Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Bejsce: wartość całego zadania 5.023.300,00 zł,

– Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bejsce; wartość całego zadania 1.018.720,00 zł,

– Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: wartość całego zadania 2.018.720,00 zł,

– Inwestycje z wiązane z kanalizacją (oczyszczalnia): wartość całego zadania 3.237.045,00 zł.,

– Inwestycje związane z wodociągami i zaopatrywaniem w wodę – dotacja dla NIDY: wartość całego zadania 436.738,00 zł,

– Budowa placu zabaw: wartość całego zadania 106.500,00 zł,

– Częściowa renowacja kościoła parafialnego: całkowita wartość zadania 442.439,00 zł,

– Fundusz sołecki na 2024 r kwota przeznaczona w budżecie wynosi 433 218,68 zł.

– Modernizacja ujęcia wody w Stojanowicach i Kaczkowicach wartość zadania  2 600 000,00 zł.

 

Podsumowując należy podkreślić, iż zakres planowanych prac na 2024 rok oraz środki przeznaczone na jego realizację  stanowią kwotę  15 316 680,00 zł.

 

 

 

Skip to content