Kierownictwo

Wójt Gminy Bejsce

Edward Krupa


wojt@bejsce.eu
telefon: (41) 35 11 010

Wójt jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy. Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzania nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.
Przyjmuje interesantów codziennie w godz. od 7:00 do 15:00. Nie obowiązują zapisy.

 

Sekretarz Gminy

mgr Ilona Beruś


sekretarz@bejsce.eu 

Tel. (41) 35 11 010

Nadzoruje przestrzeganie zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw przez mieszkańców i instytucje w Urzędzie, rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji administracyjnych, skarg i wniosków mieszkańców i instytucji, koordynuje działalność referatów, organizuje ich współpracę oraz rozstrzyga spory pomiędzy nimi, przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawcy, poświadcza własnoręczność podpisu, organizuje kontrole referatów i jednostek organizacyjnych. Wykonuje zadania i kompetencje w zakresie kierowania Urzędem w razie nieobecności Wójta Gminy lub niemożności wykonywania przez niego funkcji.

 

Skarbnik Gminy

Katarzyna Klasińska


skarbnik@bejsce.eu

Tel. (41) 35 11 010

Zapewnia realizację polityki finansowej gminy. Nadzoruje prace związane z opracowaniem projektu budżetu i jego realizacją. Kontrasygnuje czynności prawne skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych. Kontroluje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych. Jest kierownikiem Referatu Finansowego.

Skip to content