Rolnicy, przedsiębiorcy, grupy producenckie,

przedstawiciele samorządu, jednostki doradcze i naukowe,

organizacje pozarządowe

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod przetwórstwa i dystrybucji z udziałem partnerskiej współpracy interesariuszy”, organizowanej w ramach projektu „Budowanie grupy partnerskiej ukierunkowanej na innowacyjne metody produkcji i przetwórstwa na Ziemi Sandomierskiej”. Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019. Realizatorem projektu jest Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości prowadzący Inkubator przetwórczy w Dwikozach. Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 29 sierpnia 2018 r. w Dwikozach („Dwór Dwikozy”), program konferencji (w załączeniu), obejmuje cztery bloki tematyczne:
1. Technologie przyszłości w przetwórstwie owoców i warzyw. Innowacyjne rozwiązania;
2. Nowoczesny marketing produktów lokalnych. Wykorzystanie nowych technologii w celu dotarcia do klienta;
3. Inkubatory przetwórcze, ich znaczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i wzbogacaniu oferty lokalnych produktów. Różne modele funkcjonowania;
4. Idea partnerskiej współpracy/tworzenie grup operacyjnych i rola w kreowaniu i wdrażaniu innowacji.
W drugim dniu konferencji odbędą się także wizyty terenowe u lokalnych producentów/przetwórców (Inkubator przetwórczy w Dwikozach, winnica, producent serów).

Planowane w projekcie działania (konferencja, wyjazd studyjny) mają na celu aktywizację mieszkańców z terenów wiejskich, zachęcanie ich do współpracy i inspirowanie do rozwoju przedsiębiorczości w zakresie lokalnego przetwórstwa. Wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań dotyczących przetwórstwa i dystrybucji lokalnych produktów oraz inicjowanie i wspieranie współpracy partnerskiej prowadzącej do zbudowania modelowego zawiązania współpracy (grupy operacyjnej) producentów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji doradczych, jednostek naukowych i innych podmiotów branży rolno – spożywczej, kreujących innowacje.
Do udziału zapraszamy producentów rolno-ogrodniczych, przedsiębiorców związanych z branżą rolno – spożywczą (w tym właścicieli obiektów gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych itp.), oraz przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, Kół Gospodyń, LGD, grup nieformalnych), jednostek doradczych i naukowych.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez odesłanie karty zgłoszeniowej (najpóźniej) do dnia 21 sierpnia br. na nr fax (015) 833 34 60 lub e-mailem: fundacja@opiwpr.org.pl, lub telefonicznie (015) 833 34 00.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, uczestnicy mają zapewnione noclegi, wyżywienie i materiały szkoleniowe zaś dojeżdżają na własny koszt. Udział w konferencji będzie jednym z kryteriów premiujących zakwalifikowanie się do kolejnego etapu projektu, jakim jest wyjazd studyjny.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem projektu tel. 15 833 34 00 lub kierownikiem projektu Piotrem Korpyszem tel. 15 833 34 04.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Korpysz

Program konferencji Karta zgłoszenia
Skip to content