Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień 15 listopada 2019r. na godz. 9ºº w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji ( Protokoły: nr VIII/2019, nr IX/2019, nr X/2019 oraz XI/2019 do wglądu w Biurze Rady Gminy).

 5. Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok2020”.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

7.1- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia    podatku rolnego na 2020 rok,
7.2 – określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
7.3 – zwolnień w podatku od nieruchomości,
7.4 – określenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bejsce,
7.5 – określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Bejsce,
7.6 – „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”,
7.7 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na 2019r.
  1. Informacja w sprawie wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok złożonych przez sołtysów miejscowości Gminy Bejsce oraz realizacji zgłoszonych zadań.

  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

  3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce
Leszek Makuch
Skip to content