ZARZĄDZENIE Nr 37 /2020

WÓJTA GMINY BEJSCE

z dnia 21 kwietnia 2020 roku.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Bejsce.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm.) w związku z § 13 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r roku, poz. 697) Wójt Gminy Bejsce zarządza co następuje:

§1.

1. W związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wyłączam bezpośrednią obsługę interesantów oraz do odwołania ograniczam funkcjonowanie Urzędu Gminy Bejsce wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Do zadań tych  zalicza się w szczególności sprawy z  zakresu :

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),

6)  ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na    środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na  postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

2.Zalecam mieszkańcom gminy Bejsce korzystanie z możliwości załatwienia spraw administracyjnych przez Internet, e-puap, drogą mailową na adres:  gmina@bejsce.eu lub telefonicznie pod numer telefonu 41 35 11 010

                                                                                         §2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy.

                                                                                         §3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

                                                                                         §4.

Traci moc zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 16 marca 2020 roku  w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Bejsce.

                                                                                        §5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bejsce

Edward Krupa

 

 

Skip to content