Zgodnie z art. 28aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506). Wójt Gminy Bejsce w terminie do 31 maja 2019 roku przedstawia Radzie Gminy Bejsce  Raport o stanie Gminy Bejsce za 2018 rok. W debacie nad Raportem o stanie gminy Bejsce za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Bejsce, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie to  składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

 Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Bejsce  za 2018 rok odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia  29 maja 2019 r. (środa) do godziny 15.00 pokój 19 w Urzędzie Gminy Bejsce, 28-512 Bejsce.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej a także na  sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce– pokój 19.

Formularz zgłoszenia

Skip to content