Zgodnie z art. 28aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm. )  Wójt Gminy Bejsce w terminie do 31 maja 2022 roku przedstawia Radzie Gminy Bejsce  Raport o stanie Gminy Bejsce za 2021 rok.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Bejsce za 2021 rok mogą zabrać głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy Bejsce pisemnego zgłoszenia popartego podpisami   co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie to  składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Sesja, na której rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Bejsce  za 2022 rok odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. w związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia  20 czerwca 2021 r. do godziny 15.00 w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Bejsce.

Formularz zgłoszenia
Skip to content