WÓJT GMINY BEJSCE

informuje:

 Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.  złożyć odpowiedni wniosek do Wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego     

     w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

  • dołączyć także dokument wydany przez kierownika  biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku to 100 litrów zakupionego oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych co stanowi kwotę 100,00 zł

( dopłata do 1 litra zakupionego oleju napędowego to:

 1,00 zł x 100 litrów = 100,00 zł )

(dodatkowy limit 30 l oleju napędowego dla producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę bydła:

1,00 zł x 30 litrów x średnia roczna liczba jedn. przelicz. bydła)

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 30 kwietnia 2019 r.

 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzór oświadczenia w Urzędzie ).

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce

Tel. 41 35 11 010 wew. 32

( Nowe wzory wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bejscach: www.bejsce.eu)

 

Edytowalny wzór wniosku

wzór oświadczenia

 więcej szczegółów

Skip to content