WÓJT GMINY BEJSCE

informuje:

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

  • dołączyć także dokument wydany przez kierownika  biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

(dodatkowy limit 40 l oleju napędowego dla producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę bydła).

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 30 kwietnia 2022 r.

 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzór oświadczenia w Urzędzie).

 ( Wzory wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bejscach: www.bejsce.eu)

Wzór wniosku

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego

Skip to content