WÓJT GMINY BEJSCE

informuje:

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie

od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

 

  • dołączyć także dokument wydany przez kierownika  biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku to 100 litrów zakupionego oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych co stanowi kwotę 100,00 zł.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

(dodatkowy limit 30 l oleju napędowego dla producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę bydła).

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 30 kwietnia 2021 r.

 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzór oświadczenia w Urzędzie).

 ( Wzory wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bejscach: www.bejsce.eu)

 

 

Wzór wniosku Wzór oświadczenia właściciela użytków rolnych Procedura ubiegania się o zwrot podatku Klauzula informacyjna RODO
Skip to content