WÓJT GMINY BEJSCE

informuje:

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinien:

  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.  złożyć odpowiedni wniosek do Wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie

od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

 

  • dołączyć także dokument wydany przez kierownika  biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego, jednorazowo w danym roku.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku to 100 litrów zakupionego oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych co stanowi kwotę 100,00 zł.

(dopłata do 1 litra zakupionego oleju napędowego to:

 1,00 zł x 100 litrów = 100,00 zł )

(dodatkowy limit 30 l oleju napędowego dla producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę bydła:

1,00 zł x 30 litrów x średnia roczna liczba jedn. przelicz. bydła)

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 29 października 2021 r.

 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się w 2021 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzór oświadczenia w Urzędzie).

Wnioski będą przyjmowane w pok. nr 34
tel. 41 35 11 010 wew. 32

( Wzory wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bejscach: www.bejsce.eu)

 

 

Wzór wniosku Wzór oświadczenia właściciela użytków rolnych Procedura ubiegania się o zwrot podatku Klauzula informacyjna RODO
Skip to content