Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach informuje, że w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Klimatu wzoru wniosku o dodatek osłonowy, od dnia 22 stycznia 2024 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach  (I piętro, pok. 11, 12, 13) przyjmowane od osób uprawnionych są wnioski o przyznanie dodatku osłonowego.

Druk wniosku można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach lub ze strony  https://g.infor.pl/…/wzor-wniosku-o-dodatek-oslonowy…

Wniosek można również złożyć przez Internet (ePUAP, profil zaufany) – taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek ma na celu wsparcie „osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego”, dlatego przewidziano kryterium dochodowe.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

 

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

 

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

 

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji, a jedynie informacji, którą będzie można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bejscach  pod nr tel. 35 11 010  wew. 38 lub 26.

 

Skip to content