Bejsce, dn.18.12.2015r.

WÓJT GMINY BEJSCE

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Sędziszowice. Morawiany, Królewice

 

Nieruchomość I

1.Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości Sędziszowice oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 419 o powierzchni 0,15ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,15 ha. (Opis użytku: ŁIII – 0,15ha ).

3.Właściciel: Gmina Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00037762/1.

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów zabudowanych, oraz łąk w pobliżu znajduje się remiza OSP.

Dojazd dogodny, bezpośrednio z drogi asfaltowej. Nieruchomość użytkowana jako łąka. W sąsiedztwie dostępne uzbrojenie : energia elektryczna   i wodociąg.

5.Przeznaczenie nieruchomości: Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r. przeznaczenie nieruchomości:obszary produkcji rolnej.

6.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XI/68/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy.

7.Cena wywoławcza – wynosi 2 825,00 zł /bez podatku Vat /.

   /słownie:dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych /.

8.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 900   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

9.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości 300,00 zł w terminie do dnia 18stycznia2016 rokuna konto Gminy Bejsce numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

10.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

11.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

12.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

 Nieruchomość II

 1.Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości Sędziszowice oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 36 o powierzchni 0,98ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,9800 ha. (Opis użytku: RIV b -0,05ha,RV-0,77 ha, RVI- 0,16 ha ).

3.Właściciel: Gmina Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00037762/1.

4.Opis nieruchomości:Nieruchomość położona jest w niewielkiej odległości od drogi wojewódzkiej Kazimierza Wielka – Koszyce w dalszym sąsiedztwie zabudowy zagrodowej , w otoczeniu gruntów rolnych.Dojazd do nieruchomości   z drogi wojewódzkiej, drogą nie urządzoną ,gruntową. Nieruchomość częściowo zakrzaczona.

5.Przeznaczenie nieruchomości:Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 r. przeznaczenie nieruchomości:obszary produkcji rolnej.

6.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XI/68/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu nie zabudowanych stanowiących własność gminy.

7.Cena wywoławcza – wynosi 6 743,00 zł /bez podatku Vat /.

   /słownie:sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote /.

8.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 1000   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

9.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości 700,00 zł w terminie do dnia 18 stycznia 2016 roku na konto Gminy Bejsce numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

10.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

11.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

12.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

 Nieruchomość III

 1.Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości Sędziszowice oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 550/3o powierzchni 0,94ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,94 ha. (Opis użytku: RII- 0,21ha,RIIIb- 0,40 ha, RIVa 0,33ha ).

3.Właściciel: Gmina Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00037762/1.

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej Sędziszowice – Kijany w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, w bezpośrednim otoczeniu gruntów rolnych. Działka uprawiana rolniczo ,część działki jest zakrzaczona.

5.Przeznaczenie nieruchomości: Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r. przeznaczenie nieruchomości:obszary produkcji rolnej.

6.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XI/68/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy. 7.Cena wywoławcza – wynosi 17 781,00 zł. /bez podatku Vat /.

   /słownie:siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych /.

8.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 1100w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

 

9.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości 1 800,00 zł w terminie do dnia 18 stycznia 2016 roku na konto Gminy Bejsce numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

10.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

11.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

12.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

 Nieruchomość IV

1.Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości Morawiany oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 134 o powierzchni 0,95 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,95 ha. (Opis użytku: RII – 0,04ha,RIIIa 0,57 ha, RIII b – 0,03 ha, RIV a- 0,31 ha ).

3.Właściciel: Gmina Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00037762/1.

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest na obrzeżu miejscowości Morawiany przy drodze gminnej Morawiany –Jeziory –Piotrkowice, w otoczeniu gruntów ornych w dalszym sąsiedztwie występuje pojedyncza zabudowa zagrodowa. Działka uprawiana rolniczo.

5.Przeznaczenie nieruchomości: Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r. przeznaczenie nieruchomości:obszary produkcji rolnej.

6.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XI/68/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy.

7.Cena wywoławcza – wynosi 17 965,00 zł. /bez podatku Vat /.

   /słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych /.

8.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 1200   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

9.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości 1 800,00 zł w terminie do dnia 18 stycznia 2016 roku na konto Gminy Bejsce numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

10.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

11.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

12.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

 Nieruchomość V

1.Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości Królewice oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 113/2 o powierzchni 0,7800ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,7800 ha. (Opis użytku: RIVa -0,6200ha, RIVb – 0,0600ha, ŁIII – 0,1000 ha).

3.Właściciel: Gmina Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00012086/7.

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w pobliżu rozproszonej zabudowy miejscowości Królewice przy drodze powiatowej Bejsce- Królewice – Rzemienowice, w otoczeniu użytków zielonych. Działka użytkowana jako grunt orny a część działki o pow. ok 0,10 ha stanowi łąkę, która jest częściowo zakrzaczona.

5.Przeznaczenie nieruchomości: Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r.  nieruchomość położona jest w części na obszarach i terenach funkcjonalnych wyznaczonych pod zabudowę oraz w części na obszarach produkcji rolnej.

6.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XI/67/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy.

7.Cena wywoławcza – wynosi 22 615,00 zł. /bez podatku Vat /.

   /słownie:dwadzieścia dwa tysiące sześćset piętnaście złotych

8.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 1300   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

9.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości 2 300,00 zł w terminie do dnia 18 stycznia 2016 roku na konto Gminy Bejsce numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

10.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

11.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

12.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Skip to content