INFORMACJA!!!!!

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dn. 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH INFORMUJE, ŻE WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2018R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2018R., A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – OD DNIA 1 LIPCA 2018R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2018R.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO UPŁYWIE TEGO TERMINU POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA.

Wnioski należy składać w pokoju nr 3 (obok Poczty) – tel. 790 370 450

§4. 1. Świadczenie dobry start przysługuje:

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne

domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-

terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

2) osobom uczącym się – raz w roku.

2.Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 §6.Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Skip to content