WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza II przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Królewice.

 

1.Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość  położona w miejscowości Królewice oznaczona w ewidencji gruntów jako  działka  nr 113/2 o  powierzchni 0,7800ha.

2.Powierzchnia nieruchomości:  0,7800 ha. (Opis użytku: RIVa  -0,6200ha, RIVb – 0,0600ha, ŁIII – 0,1000 ha).

3.Właściciel: Gmina Bejsce  –  Księga  Wieczysta  nr KI1I/00012086/7.

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona  w pobliżu rozproszonej zabudowy miejscowości Królewice przy drodze powiatowej Bejsce- Królewice – Rzemienowice, w otoczeniu użytków zielonych. Działka użytkowana jako grunt orny a część działki o pow. ok 0,10 ha stanowi łąkę, która jest częściowo zakrzaczona.

5.Przeznaczenie nieruchomości: Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r.   nieruchomość położona jest w części na obszarach i terenach funkcjonalnych wyznaczonych pod zabudowę oraz w części na obszarach produkcji rolnej.

6.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XI/67/2015 Rady Gminy  Bejsce z dnia 22 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy.

7.Cena wywoławcza – wynosi  22 615,00 zł.   /bez podatku  Vat /.    /słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset piętnaście złotych

8.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia  2016 roku o godz. 1000   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

9.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości  2 300,00 zł  w terminie do dnia  4 kwietnia 2016 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

10.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

11.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

12.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Skip to content