WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza II przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Uściszowice.

1.Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość  położona w miejscowości   Uściszowice oznaczona w ewidencji gruntów jako  działka  nr 9  o  powierzchni 0,56 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,56 ha.(Opis użytku: RI- 0,56ha).

3.Właściciel: Gmina Bejsce –  Księga  Wieczysta  nr KI1I/00041314/7

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w Uściszowicach przy drodze gminnej, niezabudowana, bezpośrednio przyległa do działki z zabudową zagrodową. Posiada dostęp do drogi asfaltowej biegnącej przez wieś od strony południowo-wschodniej. Teren działki równy, kształt działki w kształcie prostokąta.

Przez działkę od strony drogi przebiega sieć wodociągowa.

5.Przeznaczenie nieruchomości: Postulowane w Zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: część nieruchomości położona jest na obszarach i terenach funkcjonalnych wyznaczonych pod zabudowę: istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji w zakresie określonym w rozdziale III-p.1.2. części tekstowej oznaczonej symbolem RM  oraz część na obszarach produkcji rolnej. 

6.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/2017 Rady Gminy  Bejsce z dnia  28 czerwca 2017 r.  w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy.

7.Cena wywoławcza – wynosi  24 000,00 zł /bez podatku  Vat /.

        /słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych /.

8.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 12  grudnia 2017 roku o godz. 1200   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

 9.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w  wysokości  2 400,00 zł w terminie do dnia 7  grudnia 2017 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

10.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

11.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

12.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13.Przystępujący do przetargu powinien posiadać kwalifikacje do nabycia nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2052 z późn.zm.),które będzie musiał wykazać u notariusza sporządzającego umowę sprzedaży nabytej w przetargu nieruchomości rolnej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

 

 

 

Skip to content