Drukuj   

WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza II przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej położonej w miejscowości  Piotrkowice po byłej szkole.

 1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Piotrkowice oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 147/3 o powierzchni 0,7159 ha oraz udział ½ części w działce nr 147/2 o powierzchni 0,0227 ha stanowiącej drogę dojazdową.

2.Powierzchnia nieruchomości: działka nr 147/3 (opis użytku:  Bi – 0,7159 ha),

                                                       działka nr 147/2 (opis użytku:  dr – 0,0227 ha),

3.Właściciel: Gmina  Bejsce –  Księga  Wieczysta  nr KI1I/00036830/2 oraz

                       nr KI1I/00038249/6.

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości –Piotrkowice przy drodze powiatowej Kazimierza Wielka- Bejsce – Rogów  w sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej tej miejscowości .Oddalona około 3 km od drogi krajowej nr 79 Kraków-Sandomierz. Działka zabudowana  budynkiem 2-kondygnacyjnym  po byłej szkole podstawowej, wybudowanym w latach 60-tych.

Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg oraz ekologiczną oczyszczalnie ścieków.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary i tereny funkcjonalne wyznaczone pod zabudowę : usług oświaty.

6.Wartość nieruchomości: Do II przetargu wartość nieruchomości na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Nr 13/2017 z dnia 23 luty 2017 roku została ustalona w wysokości 389 000,00 zł.

7. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

8.Cena wywoławcza – wynosi  389 000,00 zł /bez podatku  Vat /.

    /słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 9  czerwca 2017 roku o godz. 1200   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości 39 000,00 zł  w terminie do dnia 5 czerwca 2017 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i

przyjęciu ich bez zastrzeżeń.  W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content