WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza III przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dobiesławice.

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Dobiesławice oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 333/5 o powierzchni 0,14 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,14 ha (Opis użytku: RIIIa -0,14 ha ).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00022860/0 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Dobiesławice za istniejącą zabudową mieszkaniową i zagrodową ,obok Kościoła Katolickiego. Posiada regularny kształt  prostokąta. Nie ma dostępu do drogi publicznej. Nie posiada uzbrojona technicznego  w sąsiedztwie jest: energia elektryczna i  wodociąg. Aktualnie nieruchomość wykorzystywana  jest rolniczo.

5.Przeznaczenie nieruchomości: Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013r.  przeznaczenie nieruchomości:  obszary produkcji rolnej

  1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/287/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy.

7.Wartość nieruchomości: Do III przetargu wartość nieruchomości na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Nr 21/2018 z dnia 19 marca 2018 roku została ustalona w wysokości  2500,00 zł.

  1. Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 17 października 2014 roku, drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 11 marca 2016 roku

9.Cena wywoławcza – wynosi 2500,00 zł /bez podatku  Vat /.

       (słownie: dwa tysiące pięćset złotych ).

10.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 4 lipca 2018 roku o godz.11 00   w Urzędzie Gminy w Bejscach  (sala konferencyjna ).

11.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  250,00 zł  w terminie do dnia 28 czerwca 2018 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.  

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

12.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

13.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

14.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

15.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.

Józef Zuwała

Wójt Gminy Bejsce

 

Skip to content