WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  IV przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej położonej w miejscowości  Bejsce w sąsiedztwie działki zabudowanej budynkami  po byłym SKR.

 

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 187/15 o powierzchni 1,4800 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości:  1,4800 (Opis użytku: R IIIa- 1,1700 ha, RIIIb- 0,0800 ha ,RIVa-0,2300 ha).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00036095/7 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość nie jest zabudowana, częściowo użytkowana rolniczo, położona w miejscowości Bejsce. Jest bezpośrednio przyległa do działki nr 187/27. Dojazd do nieruchomości realizowany jest od drogi powiatowej Bejsce – Królewice – Rzemienowice wydzielonym pasem gruntu wzdłuż przyległej działki nr 187/27. Od strony południowej jest przyległa do miejscowego cmentarza. Działka nie posiada uzbrojenia technicznego. Jest możliwość przyłącza do sieci elektrycznej i wodociągowej oraz  do zbiorczej oczyszczalni ścieków. Kształt działki .regularny, zbliżony do trapezu.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary i tereny funkcjonalne wyznaczone pod zabudowę:istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej- publicznej i komercyjnej.

6.Wartość nieruchomości: : Do IV przetargu wartość nieruchomości na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Nr 12/2017 z dnia 23luty 2017 roku została ustalona w wysokości  75 000,00 zł .

7.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z uchwałą Nr XII/81/2015  Rady Gminy  Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi 75 000,00 zł /bez podatku  Vat /.

    /słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 12 maja  2017 roku o godz. 1200   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości  7500,00 zł  w terminie do dnia  8 maja 2017 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i

przyjęciu ich bez zastrzeżeń.  W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

 

 

Skip to content