Konkursy

Wójt Gminy Bejsce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.  

W konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe i przedszkola z gmin:Kazimierza Wielka, Busko-Zdrój, Pińczów, Połaniec, Staszów, Stopnica, Bejsce, Czarnocin, Gnojno, Kije, Łubnice, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec, Pacanów, Raków, Rytwiany, Solec–Zdrój, Szydłów, Tuczępy,Wiślica, Złota.

Urząd Gminy w Bejscach informuje mieszkańców, iż wzorem lat ubiegłych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Placówka Terenowa w Kazimierzy Wielkiej w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy organizuje XV Edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Honorowy Patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji do Placówki Terenowej KRUS […]

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  Wójt Gminy Bejsce działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 […]

Konkurs pod nazwą Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady, odbywa się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Konkurs stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska i związanych z nim ustaw. Będzie to trzecia edycja naszego ogólnopolskiego konkursu. Konkurs odbędzie się od 15.01.2017 do 30.03.2017. W ramach konkursu uczniowie […]