W związku z pismem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18.12.2015r. Znak: DIK/INN/074/251/15, dotyczącym bezpiecznego użytkowania instalacji gazowych tutejszy Powiatowy  Inspektorat przypomina, że obowiązek przeprowadzenia kontroli  szczelności tych instalacji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie instalacji gazowych wynika z art.62 ust. 1 pkt.lc ustawy Prawo budowlane i obciąża właściciela lub zarządcę obiektu. Z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych wynika, że instalacja gazowa to układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem głównym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami. Na terenie powiatu Kazimierskiego nie występuje sieciowe zasilanie gazem ziemnym. Natomiast występują instalacje zasilane z :

  1. pojedynczej butli;

  2. zespołu butli;

  3. oraz instalacje zbiornikowe, które

zgodnie z w/w Rozporządzeniem również podlegają kontroli okresowej, w której należy zwrócić szczególną uwagę na ich szczelność, a zwłaszcza szczelność połączeń gwintowanych, połączeń urządzeń z instalacją oraz zaworów odcinających.

Ad.l Instalacja gazowa zasilana z pojedynczej butli gazowej, w której długość przewodu z rury stalowej nie przekracza 2mb powinna być po jej wymianie lub remoncie, poddana sprawdzeniu szczelności pod ciśnieniem roboczym gazu. Sprawdzenie powinno być również wykonane niezwłocznie po każdej wymianie butli jak również po wymianie przewodu elastycznego. Sprawdzenie szczelności po każdej wymianie butli przeprowadza użytkownik instalacji zgodnie z instrukcją otrzymaną od rozprowadzającego butle, lub przedstawiciel dostawcy gazu, w przypadku gdy z użytkownikiem lokalu została zawarta umowa  o dostarczenie gazu w butlach.

Ad.2 Instalacja gazowa zasilana z zespołu butli ( max 10 szt.), w której długość przewodu z rury stalowej przekracza 2 mb powinna być po jej wymianie lub remoncie poddana głównej próbie szczelności przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia ( zgodnie z §44 ust.l Rozporządzenia)

Ad.3 Instalacja gazu płynnego zasilana ze zbiornika lub grupy zbiorników powinna być użytkowana jeżeli:

  • po jej wykonaniu lub remoncie dokonano odbioru technicznego;

  • wykonano główną próbę szczelności wg. zasad określonych w §44 Rozporządzenia;

  • zbiornik został zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego

  • okresowy przegląd polegający na sprawdzeniu szczelności wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej ze zbiornika lub grupy zbiorników wymagany jest raz w roku, natomiast przegląd zbiornika wraz z przyłączem określa decyzja Urzędu Dozoru Technicznego.

    /źródło:Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej/

Komunikat (pdf)

 

Skip to content