Drukuj

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności realizacji obowiązków wynikających z ustawy – Prawo budowlane w zakresie utrzymania obiektów budowlanych, zapewniających ich bezpieczne użytkowanie.

W okresie jesienno – zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia i katastrof budowlanych, spowodowanych brakiem szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brakiem drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych, a także obciążeniem połaci dachowych zalegającym śniegiem.

Przypominam, że podstawowym obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1,3 ustawy – Prawo budowlane.

W związku z powyższym właściciele i zarządcy powinni zwrócić uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych, a w szczególności urządzeń i instalacji gazowych oraz na bieżąco podejmować działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z ponadnormatywnych opadów śniegu, występujących oblodzeń połaci dachowych, a także dbać o usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Ponadto przypominam, że nie wywiązywanie się przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z obowiązków zapewniających bezpieczne ich użytkowanie zagrożone jest sankcjami karnymi określonymi w rozdziale 9 ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane: „kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega garze nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” natomiast zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane „kto nie spełnia obowiązków, o których mowa w art. 62 ust. 1, podlega karze grzywny”.

Barbara Kieres

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Skip to content