Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza rolników oraz właścicieli gospodarstw ekologicznych do udziału w Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2015 roku. Gospodarstwa zgłoszone do udziału w konkursie w ramach każdego etapu będą oceniane w kategoriach „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 24 lipca.

Celem konkursu jest promocja najlepszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla różnych typów gospodarstw ekologicznych, rozpowszechnianie informacji o metodach produkcji ekologicznej wśród producentów i odbiorców oraz wymiana doświadczeń między producentami ekologicznymi. Konkurs ma promować rozwiązania zmierzające do wzrostu sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego.

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2015 składa się z etapu wojewódzkiego i krajowego. Gospodarstwa zgłoszone do udziału w konkursie w ramach każdego etapu będą oceniane w kategoriach„ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Każdy zainteresowany udziałem w powyższym konkursie zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (do pobrania z regulaminem ) dostępnym na stronie internetowej http://www.sodr.pl/  i przesłania go na adres: ekologia@sodr.pl.

Konkurs jest organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

W konkursie może wziąć udział każdy rolnik:

– któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

– który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;

– którego gospodarstwo spełnienia normy i wymogi wzajemnej zgodności;

– który dokonał zgłoszenia do właściwego dla miejsca zamieszkania Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 października 2004 r. o Jednostkach Doradztwa Rolniczego (Dz. U. z 2013 poz. 474);

– który nie był laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w 2013 – 2014 r. w kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2015 r.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego, Centrum Ogrodnicze w Sandomierzu oraz Sekcja Ekologii i Ochrony Środowiska w Modliszewicach do 24 lipca 2015 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 41 372 22 84.

Do pobrania:
Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy

 

Skip to content