DRUKUJ

Zarządzenie Nr 10/2020

Wójta Gminy Bejsce

z dnia 13 lutego 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2020 w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art.11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/91/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy    z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”:

§1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

2.Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Ogólnych i Obronnych oraz USC Urzędu Gminy Bejsce.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2020 r.

Wójt Gminy Bejsce

Edward Krupa

Zalacznik do Zarzadzenia Zał.-nr-1-wzór-oferty Zał.-nr-2-wzór-sprawozdania-z-wykonania-zadania Zał.-nr-3-zestawienie-dok Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Bejsce  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert Wyniki konkursu Sprawozdanie
Skip to content