OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 Wójt Gminy Bejsce działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2017 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

 Zarządzenie Wójta Gminy Bejsce Nr 9/2017

Formularz oferty

Sprawozdanie z wykonania zadania

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Bejsce z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2017 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2017 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Skip to content