Drukuj

Lokalna Grupa Działania “Perły Ponidzia” przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiono cele, które będzie realizować niniejsza Strategia.

Cel ogólny:

Łączy nas nie tylko Wisła – współpraca i rozwój ponadregionalny

Cele szczegółowe:

1.1 Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru

1.2 Stworzenie warunków do aktywności i rozwoju mieszkańców

Dopełnieniem celu ogólnego i celów szczegółowych są przedsięwzięcia, w ramach których realizowane będą konkretne operacje zgodne z celami programu Leader 2014-2020:

1.1.1 Dobre praktyki w zakresie rozwoju gospodarczego obszaru

1.1.2 Kreator przedsiębiorczości

1.1.3 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny

1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych

1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety

1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiet

1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna

1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

1.2.3 Czas na Świętokrzyskie -działania marketingowe

1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania

1.2.5 Mała infrastruktura rekreacyjna

1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom

1.2.7 Dobre praktyki w zakresie zaangażowania społeczności lokalnej

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl

lub w siedzibie biura:

Lokalna Grupa Działania “Perły Ponidzia

ul. Szkolna 3, 28-53 Skalbmierz

tel: 41 3529077

Skip to content