drukuj

NABÓR  NA  STANOWISKO  ASYSTENTA  RODZINY

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach ogłasza nabór na stanowisko    ASYSTENTA  RODZINY 

 

Forma zatrudnienia:    umowa  o pracę –  ½ etatu

Przewidywany termin zatrudnienia:   listopad  2016 r.

 1. Wymagania konieczne:

 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 3. korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 7. wykształcenie:

∙ wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

∙ lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym  stażem  pracy z dziećmi lub rodziną,

∙ lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

∙ lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 1. Kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

 2. Kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w  przypadku gdy taki obowiązek został  na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. 

 1. Wymagania dodatkowe:

 2. znajomość obsługi komputera i programów biurowych

 3. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy

 4. umiejętność współpracy w zespole

 5. odporność na sytuacje stresowe

 6. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny

 7. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami pomocy społecznej 

 1. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

 2. prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu

 3. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną. 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: obowiązkowość, odpowiedzialność, komunikatywność, empatia, kreatywność, zdolności organizacyjne. 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 2. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, problemów wychowawczych z dziećmi,

 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin,

 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

 10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

 12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

 14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

 15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

 16. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

 1. Wymagane dokumenty:

 2. CV

 3. List motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

„ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz.2135 ze zm.) 

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały wymienionych dokumentów )

 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych ( zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, certyfikaty, dyplomy )

 3. kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy

 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku

( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do doręczenia zaświadczenia o stanie zdrowia ).

 1. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 2. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego). 

 1. Postępowanie rekrutacyjne:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie. 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bejscach lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,   28-512 Bejsce 252 ( liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15,00 )  z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko  Asystenta Rodziny 

w terminie do 18 listopada 2016 r.

Aplikacje niekompletne i aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Bejscach i na BIP  Urzędu Gminy w Bejscach.

 

 Bejsce  08.11.2016 r.  

                                                                            Kier. GOPS

                                                                                                                        Zioło Maria


Informacja o wyniku naboru na stanowisko – Asystent Rodziny w GOPS
w Bejscach ogłoszonego w XI 2016r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach informuje, że w wyniku ogłoszenia naboru na stanowisko Asystenta Rodziny wpłynęła jedna oferta Pani Doroty Gruszka, zam. Cudzynowice, 28-500 Kazimierza Wielka.

Pani Dorota Gruszka posiada odpowiednią wiedzę, predyspozycje i została zatrudniona na stanowisku Asystenta Rodziny.

Kier. GOPS

                                                                                                                        Zioło Maria

Skip to content