NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINYDrukuj

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie
Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2016 r.
Okres zatrudnienia: maj 2016 r. do 31 grudzień 2016 r. ( z możliwością kontynuowania umowy w 2017 r. ).

1. Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie:
∙ wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
∙ lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną,
∙ lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
∙ lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
g) Kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
h) Kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych
b) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
c) umiejętność współpracy w zespole
d) odporność na sytuacje stresowe
e) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
f) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami pomocy społecznej

g) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
h) prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu
i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: obowiązkowość, odpowiedzialność, komunikatywność, empatia, kreatywność, zdolności organizacyjne.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, problemów wychowawczych z dziećmi,
e) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
f) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
g) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
h) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
i) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
j) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
k) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
l) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
m) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
n) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
o) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
p) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
q) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

5. Wymagane dokumenty:
a) CV
b) List motywacyjny
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
„ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz.2135 ze zm.)

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały wymienionych dokumentów )
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych ( zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, certyfikaty, dyplomy )
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
h) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).

6. Postępowanie rekrutacyjne:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

7. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 28-512 Bejsce 252 ( liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15,00 ) z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

w terminie do 30 marca 2016 r.

Aplikacje niekompletne i aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Bejscach i na BIP Urzędu Gminy w Bejscach.

Bejsce 17.03.2016 r.

Kier. GOPS
Maria Zioło


INFORMACJA

Wybrana w wyniku naboru Pani Karbowniak Agnieszka zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny i odmówiła podpisania umowy zlecenia.

Kier. GOPS

M.Zioło

Skip to content