Bejsce, dnia 2016-02-16

Obwieszczenie

Wójta Gminy Bejsce

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Farmy Wiatrowej Bejsce zlokalizowanej w obrębach: Grodowice, Bejsce, Czyżowice, Królewice w gminie Bejsce w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Ze zgromadzoną dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w  Urzędzie Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, pokój nr 9, w godzinach 8.30-14.30.

Uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej i ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, pokój nr 9, w godzinach 8.30-14.30 lub przesłane na adres: Urząd Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce,  lub elektronicznie na adres: ugbejsce@poczta.onet.pl

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi: w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Stosownie do art. 28 kpa Strona jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane  do publicznej wiadomości poprzez:

– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bejsce pod adresem http://www.bip.gminy.com.pl/bejsce/

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bejsce,

– wywieszenie ogłoszeń w miejscowościach: Grodowice, Bejsce, Czyżowice, Królewice, Zbeltowice i Piotrkowice.

Skip to content