Obwieszczenia

   Bejsce, dnia 15 marca 2016r. OBWIESZCZENIE  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Wójt Gminy Bejsce działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r. poz. 1235 […]

Bejsce, dnia 2016-02-16 Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o […]

Bejsce 14.12.2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce   Na podstawie art. 33 ust. i art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zmianami) zawiadamiam, iż: […]

Bejsce, dnia 2015-10-16 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bejsce Na podstawie art. 33 ust. i art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst […]

Skip to content