Bejsce, dnia 2015-10-16

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Bejsce

Na podstawie art. 33 ust. i art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zmianami)

zawiadamiam, iż:

  • na wniosek z dnia 17.02.2014 Inwestora – Farma Wiatrowa Bejsce Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Farmy Wiatrowej Bejsce zlokalizowanej w obrębach: Grodowice, Bejsce, Czyżowice, Królewice w gminie Bejsce. Przedmiotem decyzji będzie budowa do 6 elektrowni wiatrowych oraz infrastruktury towarzyszącej, tj. dróg dojazdowych, placów montażowych i manewrowych oraz linii kablowych,

  • mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem z dnia 25 marca 2014r., znak: WOO-II.4240.72.2014.KK.1 i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju pismem z dnia 23 maja 2014 r., znak: SE.V-4470/10/14 wyrazili opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postanowieniem znak BIDR.6220.1.2014 z dnia 30.05.2014 r. Wójt Gminy Bejsce stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

  • organem administracyjnym właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Bejsce, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, właściwy do dokonania uzgodnienia, oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju, właściwy do wydania

W dniu 24.10.2014 r. inwestor przedłożył Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Kilkakrotnie został też wezwany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach do złożenia uzupełnień do raportu, które zostały złożone 17.02.2015 r., 21.05.2015 r., 02.06.2015 r., 27.07.2015 r. i 12.10.2015 r.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniami, składania uwag i wniosków w terminie od 19 października do 09 listopada w Urzędzie Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, pokój nr 9, w godzinach 8.30-14.30.

Uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej i ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, pokój nr 9, w godzinach 8.30-14.30 lub przesłane na adres: Urząd Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce,  lub elektronicznie na adres: ugbejsce@poczta.onet.pl

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zmianami), w wymienionym postępowaniu administracyjnym prawo składania uwag i wniosków przysługuje „każdemu”.

Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Bejsce przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w gminie Bejsce.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane  do publicznej wiadomości poprzez:

– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bejsce pod adresem http://www.bip.gminy.com.pl/bejsce/ – wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bejsce,

– wywieszenie ogłoszeń w miejscowościach: Grodowice, Bejsce, Czyżowice, Królewice, Zbeltowice i Piotrkowice.

 

Wójt Gminy Bejsce

Józef Zuwała

Skip to content