WÓJT GMINY BEJSCE

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bejsce w sąsiedztwie działki zabudowanej budynkami po byłym SKR.

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 187/15 o powierzchni 1,4800 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 (Opis użytku: R III a- 1,1700 ha, RIII b- 0,0800 ha ,RIVa-0,2300 ha).

3.Właściciel: Gmina Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00036095/7 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość nie jest zabudowana, częściowo użytkowana rolniczo, położona w miejscowości Bejsce. Jest bezpośrednio przyległa do działki nr 187/27. Dojazd do nieruchomości realizowany jest od drogi powiatowej Bejsce – Królewice – Rzemienowice wydzielonym pasem gruntu wzdłuż przyległej działki nr 187/27. Od strony południowej jest przyległa do miejscowego cmentarza. Działka nie posiada uzbrojenia technicznego. Jest możliwość przyłącza do sieci elektrycznej i wodociągowej oraz do zbiorczej oczyszczalni ścieków. Kształt działki .regularny, zbliżony do trapezu.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013r. przeznaczenie nieruchomości: obszary i tereny funkcjonalne wyznaczone pod zabudowę: istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej- publicznej i komercyjnej.

6.Wartość nieruchomości: Cena nieruchomości wynosi140 738,00 zł (bez podatku VAT).

7. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi 140 738,00 zł /bez podatku Vat /.

/słownie: sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych/.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2016 roku o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości 14 000,00 zł w terminie do dnia 13 maja 2016 roku na konto Gminy Bejsce numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i

przyjęciu ich bez zastrzeżeń. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Skip to content