Poniżej publikujemy ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych.

WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza II przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Morawiany.

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Morawiany oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 188/2 o powierzchni 0, 30 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,30 ha (Opis użytku: R II-0,30 ha ).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00011708/7 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości –Morawiany w pobliżu istniejącej zabudowy zagrodowej ,w otoczeniu gruntów rolnych ,przy drodze powiatowej Bejsce- Morawiany- Kijany. Posiada regularny kształt prostokąta o szerokości około 21m. Działka nie posiada uzbrojona technicznego, energia elektryczna i wodociąg po przeciwnej stronie przyległej drogi.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary i tereny funkcjonalne wyznaczone pod zabudowę: istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji w zakresie określonym w rozdziale III-p. l .2.części tekstowej, oznaczone symbolem R M.”

6.Wartość nieruchomości: Do II przetargu wartość nieruchomości na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Nr 25/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku została ustalona w wysokości 12460,00 zł. Do ceny nieruchomości została doliczona opłata za wykonanie wyceny przez biegłego w kwocie 615,00zł.

Łączna kwota za nieruchomość wynosi – 13 075,00 zł.

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/297/2014  Rady Gminy  Bejsce z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy.

8.Nieruchomość była wydzierżawiona do dnia 31.12.2014 roku. Dzierżawcy ze względu na 10 letni okres dzierżawy przysługuje prawo pierwokupu działki nr 188/2 na podstawie  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r.,poz.803) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r,poz.121).

9.Cena wywoławcza – wynosi 13 075,00 zł /bez podatku  Vat /.

/słownie:  trzynaście tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych /.

10.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2015 roku o godz. 1100   w Urzędzie Gminy w Bejscach/ sala konferencyjna /.

 

11.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  1 400,00 zł  w terminie do dnia  21 maja 2015 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.  Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

12.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

13.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

14.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

15.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29. 


WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bejsce.

 1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 880/1 o powierzchni 0,14 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,14 ha .(Opis użytku: ŁV – 0,14 ha).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – na podstawie  aktu notarialnego nr rep.2387/2006 dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi  Księgę  Wieczystą  nr  KW  Nr  KI1I/00021800/5 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości –Bejsce  poza jej zwartą zabudową zagrodową, w otoczeniu użytków zielonych,

przy drodze gruntowej. Posiada regularny kształt prostokąta, bardzo wąska o szerokości około 8 m. Działka  nie posiada uzbrojenia technicznego.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary i tereny funkcjonalne wyznaczone pod zabudowę projektowanej zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej i obsługi rolnictwa, oznaczone symbolem P/U.

6.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi- 1333,00 zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny w kwocie 369,00 zł. Łączna kwota  do zapłaty wynosi – 1 702,00 zł.

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXV/ 203/2013  Rady Gminy  Bejsce z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych  stanowiących własność gminy oraz z uchwałą  Nr XXXII/259/ 2014 Rady  Gminy  Bejsce z dnia 13 lutego 2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi 1 702,00 zł /bez podatku  Vat /.

  /słownie:  tysiąc siedemset dwa złote /.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 5 września 2014 roku o godz. 10 00   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

 

10.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  200,00 zł  w terminie do dnia 1 września 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006. Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.


 WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bejsce.

 1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1474/1 o powierzchni 0,28 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,28 ha.(Opis użytku:ŁII-0,08ha, ŁIII-0,12 ha,

Ł IV-0,06 ha ,W – 0,02 ha).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – na podstawie  aktu notarialnego nr rep.2387/2006 dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi  Księgę  Wieczystą  nr  KW  Nr  KI1I/00021800/5 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości –Bejsce  poza jej zwartą zabudową zagrodową, w otoczeniu użytków zielonych,

przy drodze gruntowej. Posiada regularny kształt wydłużonego  prostokąta. Przez całą szerokość przebiega rów.Od strony południowej sąsiaduje z terenami rzeki Nidzicy. Działka  nie posiada uzbrojenia technicznego.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary produkcji rolnej: użytki rolne pochodzenia mineralnego.

6.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi- 2665,00 zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny w kwocie 369,00 zł. Łączna kwota  do zapłaty wynosi – 3 034,00 zł.

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXV/ 203/2013  Rady Gminy  Bejsce z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych  stanowiących własność gminy oraz z uchwałą  Nr XXXII/259/ 2014 Rady  Gminy  Bejsce z dnia 13 lutego 2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi 3 034,00 zł /bez podatku  Vat /.

  /słownie:  trzy tysiące trzydzieści cztery złote /.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 5 września 2014 roku o godz. 1100   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

 

10.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  400,00 zł  w terminie do dnia 1 września 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006. Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.


 WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza II przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bejsce.

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1619 o powierzchni 0,88 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości:0,88ha.(Opis użytku: RIIIa-0,04ha, RIIIb-0,24ha, RIVa-0,58ha, W 0,02ha).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – na podstawie  aktu notarialnego nr rep.2387/2006 dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi  Księgę  Wieczystą  nr  KW  Nr  KI1I/00021800/5 .

4.Opis nieruchomości:Nieruchomość niezabudowana  położona w miejscowości Bejsce poza zwartą zabudową, w odległości około 300m od najbliższej zabudowy, przy drodze  powiatowej Bejsce –Morawiany, w otoczeniu gruntów rolnych. Posiada regularny kształt prostokąta o szerokości około 20 m. Działka nie posiada uzbrojona technicznego.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary i tereny funkcjonalne wyznaczone pod zabudowę: istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji w zakresie określonym w rozdziale III –p.1.2.części tekstowej, oznaczone symbolem RM.

6.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi-21599,00zł.Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny w kwocie 492,00 zł. Łączna kwota  do zapłaty wynosi – 22 091,00 zł.

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXV/ 203/2013  Rady Gminy  Bejsce z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych  stanowiących własność gminy  oraz z uchwałą Nr XXXII/259/2014  Rady Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy.

 

8.Cena wywoławcza – wynosi 22 091,00 zł /bez podatku  Vat /.

        /słownie:  dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych /.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 5 wrzesnia 2014 roku o godz. 1200   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

 

10.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  2 300,00 zł  w terminie do dnia 1 września 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006. Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29. 


WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bejsce.

 

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 66 o powierzchni 0,12 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,12 ha .(Opis użytku:  RIIIa-0,12 ha).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – na podstawie  aktu notarialnego nr rep.2387/2006 dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy  Kazimierzy Wielkiej prowadzi  Księgę  Wieczystą  nr  KW  Nr  KI1I/00021800/5 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości –Bejsce  w odległości około 200m poza jej zwartą zabudową zagrodową, w otoczeniu gruntów rolnych, przy drodze dojazdowej ,kształtem zbliżona do prostokąta .Działka nie posiada uzbrojona technicznego. Położona w kierunku miejscowości Czyżowice .

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary produkcji rolnej: użytki rolne podlegające erozji z zakazem zabudowy.

6.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi- 1996,00zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny w kwocie 369,00 zł. Łączna kwota  do zapłaty wynosi – 2 365,00 zł.

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXV/ 203/2013  Rady Gminy  Bejsce z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych  stanowiących własność gminy oraz uchwała  Nr XXXII/259/ 2014 Rady  Gminy  Bejsce z dnia 13 lutego 2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi 2 365,00 zł /bez podatku  Vat /.

/słownie:  dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych /.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2014 roku o godz. 1100   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

 

10.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  300,00 zł  w terminie do dnia 10 czerwca 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006. Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

 1. Kwota wadium wpłacona przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.


WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bejsce.

 1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 67 o powierzchni 0,44 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości:0,44 ha.(Opis użytku:RIIIa-0,27ha,RIIIb-0,02 ha,RIVa-0,15ha ).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – na podstawie  aktu notarialnego nr rep.2387/2006 dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy  Kazimierzy Wielkiej prowadzi  Księgę  Wieczystą  nr  KW  Nr  KI1I/00021800/5 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości –Bejsce  w odległości około 200m poza jej zwartą zabudową zagrodową, w otoczeniu gruntów rolnych, przy drodze dojazdowej ,kształtem zbliżona do prostokąta. Działka nie posiada uzbrojona technicznego. Położona w kierunku miejscowości Czyżowice .

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r. przeznaczenie nieruchomości: obszary produkcji rolnej: użytki rolne podlegające erozji z zakazem zabudowy.

6.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi- 7320,00zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny w kwocie 369,00 zł. Łączna kwota  do zapłaty wynosi – 7689,00 zł.

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r.  XXV/ 203/2013  Rady Gminy  Bejsce z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych  stanowiących własność gminy oraz uchwała  Nr XXXII/259/ 2014 Rady  Gminy  Bejsce z dnia 13 lutego 2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi 7 689,00 zł /bez podatku  Vat /.

/słownie:  siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych /.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2014 roku o godz. 1200   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

 

10.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  800,00 zł  w terminie do dnia 10 czerwca 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006. Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

 1. Kwota wadium wpłacona przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.


WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bejsce.

 1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 364 o powierzchni 1,74 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 1,74 ha .(Opis użytku: RII-0,20ha,RIII b- 0,46ha, RIV b -1,08 ha).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – na podstawie  aktu notarialnego nr rep.2387/2006 dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy  Kazimierzy Wielkiej prowadzi  Księgę  Wieczystą  nr  KW  Nr  KI1I/00021800/5 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości –Bejsce  w odległości około 250m w linii prostej  od najbliższej zabudowy , w otoczeniu gruntów rolnych, posiada regularny kształt prostokąta o szerokości około 70 m. Działka nie posiada uzbrojona technicznego. Położona w kierunku miejscowości Grodowice .

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r. przeznaczenie nieruchomości: obszary produkcji rolnej: użytki rolne ,bez zakazu zabudowy obiektami mającymi z nimi związek funkcjonalny.

6.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi- 31 692,00zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny w kwocie 615,00 zł. Łączna kwota  do zapłaty wynosi – 32 307,00 zł.

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXV/ 203/2013  Rady Gminy  Bejsce z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych  stanowiących własność gminy oraz uchwała  Nr XXXII/259/ 2014 Rady  Gminy  Bejsce z dnia 13 lutego 2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi 32 307,00 zł /bez podatku  Vat /.

/słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta siedem złotych /.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2014 roku o godz. 1000   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

 

10.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  3 300,00 zł  w terminie do dnia 10 czerwca 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006. Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

 1. Kwota wadium wpłacona przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.


WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza II przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż  lokalu mieszkalnego

1.Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny Nr 2  usytuowany w  budynku  mieszkalnym wielorodzinnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 155/21 o pow.0,0859 ha wraz z  udziałem w 1/części działki nr 155/20 o pow. 0,0120 ha-  stanowiącej drogę dojazdową, w miejscowości Bejsce .

2.Powierzchnia nieruchomości : lokal mieszkalny Nr 2o powierzchni 39,00 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o powierzchni 4,47m2 w budynku  mieszkalnym wraz z udziałem wynoszącym 4347/18730 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i taki sam udział we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 155/21 o pow. 0,0859 ha oraz udział w 1/8  części działki nr 155/20 o pow.0,0120 ha-stanowiącej drogę dojazdową.

3.Właściciel: Gmina Bejsce –Księga Wieczysta nr KI1I/00030305/1dla działki nr 155/21 oraz Księga Wieczysta nr KI1I/00039557/5 dla działki nr 155/20 .

 1. Opis nieruchomości:  budynek mieszkalny  zlokalizowany na działce nr 155/21

o  powierzchni 0,0859 ha, położony w miejscowości Bejsce, jest 2 kondygnacyjny,

jedno-klatkowy ,całkowicie podpiwniczony. W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne. Lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni -39,00 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz  pomieszczenia  przynależnego (piwnicy) o  powierzchni 4,47 m2.

5.Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z uchwałą Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce działki nr  155/20, nr 155/21 położone są na obszarach i terenach  funkcjonalnych wyznaczonych pod zabudowę: istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji w zakresie określonym w rozdziale III-p.1.2.części tekstowej oznaczone symbolem R M.

6.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 odbył się w Urzędzie Gminy w Bejscach w dniu 18.09.2013 roku. Wyłoniony w wyniku przetargu nabywca zrezygnował z nabycia lokalu.

7.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość lokalu Nr 2 wynosi42 533,00 zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie podziału przez geodetę oraz za wykonanie wyceny przez biegłego w kwocie 1092,00 zł. Łączna kwota za nieruchomość wynosi–  43 625,00 zł / bez podatku  Vat/.

 1. Lokal mieszkalny Nr 2 wraz pomieszczeniami przynależnymi  oraz  udziałem 4347/18730 części  nieruchomości wspólnej w działce nr155/21 o powierzchni 0,0859 ha oraz udział w 1/8 części działki nr 155/20 o pow.0,0120 ha-stanowiącej drogę dojazdową  położone  w Bejscach przeznaczony do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXV/204/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnego  lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/257/2014  Rady Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy.

9.Cena wywoławcza – wynosi 43 625,00 zł.  /bez podatku  Vat /.

        /słownie:  czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych /.

10.Data i miejsce przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2014 roku o godz. 1300   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

11.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  4 400,00 zł  w terminie do dnia 5 maja 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.  Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

12.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

13.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

14.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

15.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.


             WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza II  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości

 

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Morawianki oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 52 o powierzchni 0,07 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,07 ha .(Opis użytku:  BRIVa-0,07 ha),

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – na podstawie  Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.IV.7532.255.2012 dla której Sąd Rejonowy w Kazimierzy Wielkiej prowadzi  Księgę  Wieczystą  nr  KW  Nr  KI1I/00032151/0 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości –Morawianki przy drodze powiatowej Bejsce- Morawianki-Urzuty  w sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej tej miejscowości . Działka  oznaczona w ewidencji gruntów nr 52 o powierzchni-0,07 ha. Zabudowana  budynkiem parterowym po byłej szkole w  złym stanie technicznym.

Działka uzbrojona w energię elektryczną i wodociąg.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Zgodnie z uchwałą Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce działka nr 52 położona jest na obszarach produkcji rolnej: użytki rolne bez zakazu zabudowy obiektami mającymi z nimi związek funkcjonalny.

6.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi- 10 000,00zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny w kwocie 861,00 zł. Łączna kwota  do zapłaty wynosi – 10 861,00 zł.

7.Pierwszy przetarg na sprzedaż działki nr 52 odbył się w Urzędzie Gminy w Bejscach w dniu18.09.2013 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXV/ 202/2013  Rady Gminy  Bejsce z dnia 14czerwca 2013 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/258/2014  Rady Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy.

9.Cena wywoławcza – wynosi 10 861,00 zł.  /bez podatku  Vat /.

        /słownie:  dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych /.

10.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2014  roku o godz. 1100   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

11.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  1 100,00 zł  w terminie do dnia 5 maja 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.  Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

12.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

13.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

14.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

15.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.


 WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1619 o powierzchni 0,88 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,88ha.(Opis użytku:  RIIIa-0,04ha,RIIIb-0,24ha, RIVa-0,58ha, W 0,02ha).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – na podstawie  aktu notarialnego nr rep.2387/2006 dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy  Kazimierzy Wielkiej prowadzi  Księgę  Wieczystą  nr  KW  Nr  KI1I/00021800/5 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana  położona w miejscowości –Bejsce  poza zwartą zabudową, w odległości około 300m od najbliższej zabudowy, przy drodze  powiatowej Bejsce –Morawiany. Działka nie posiada uzbrojona technicznego.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Zgodnie z uchwałą Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce działka nr 1619 położona jest na obszarach i terenach funkcjonalnych wyznaczonych pod zabudowę: istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji w zakresie określonym w rozdziale III –p.1.2.częśći tekstowej, oznaczone symbolem RM.

6.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi- 21 599,00zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny w kwocie 492,00 zł. Łączna kwota  do zapłaty wynosi – 22 091,00 zł.

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXV/ 203/2013  Rady Gminy  Bejsce z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych  stanowiących własność gminy  oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/259/2014  Rady Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi 22 091,00 zł /bez podatku  Vat /.

        /słownie:  dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych /.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2014 roku o godz. 1200   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  2 300,00 zł  w terminie do dnia 5 maja 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.  Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.


WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bejsce.

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1627 o powierzchni 0,14 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,14 ha (Opis użytku:RIIIa-0,07 ha, RIII b -0,06 ha, RIVa-0,01ha ).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00037762/1 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości –Bejsce w odległości około 300m poza jej zwartą zabudową zagrodową, w otoczeniu gruntów rolnych, przy drodze powiatowej, posiada kształt prostokąta, jest wąska o szerokości około 10 m. Działka nie posiada uzbrojona technicznego.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary i tereny funkcjonalne wyznaczone pod zabudowę: istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji w zakresie określonym w rozdziale III-p. l .2.części tekstowej, oznaczone symbolem R M.”

6.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi- 2918,00zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny w kwocie 492,00 zł. Łączna kwota  do zapłaty wynosi – 3410,00 zł.

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/285/2014  Rady Gminy  Bejsce z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi 3 410,00 zł /bez podatku  Vat /.

        /słownie:  trzy tysiące  czterysta dziesięć złotych /.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 17 października 2014 roku o godz. 1200   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  400,00 zł  w terminie do dnia 13 października 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006. Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.


 

WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dobiesławice.

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Dobiesławice oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 333/4 o powierzchni 0,15 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,15 ha (Opis użytku: BRIII a-0,04 ha, RIIIa -0,11ha ).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00022860/0 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Dobiesławice za istniejącą zabudową mieszkaniową i zagrodową ,obok Kościoła Katolickiego. Posiada regularny kształt  prostokąta. Nie ma dostępu do drogi publicznej. Nie posiada uzbrojona technicznego w sąsiedztwie jest: energia elektryczna i wodociąg. Aktualnie nieruchomość wykorzystywana jest jako ogród przydomowy oraz jest wydzierżawiona do dnia 28 lutego 2015 roku.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary produkcji rolnej: użytki rolne podlegające erozji z zakazem zabudowy.

6.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi- 4038,00zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny w kwocie 369,00 zł. Łączna kwota  do zapłaty wynosi – 4407,00 zł.

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/287/2014  Rady Gminy  Bejsce z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi  4 407,00 zł /bez podatku  Vat /.

        /słownie:  cztery tysiące czterysta siedem złotych /.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 17 października 2014 roku o godz. 13 00   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  500,00 zł  w terminie do dnia 13 października 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006. Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29. 


WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dobiesławice.

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Dobiesławice oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 333/5 o powierzchni 0,14 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,14 ha (Opis użytku: RIIIa -0,14 ha ).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00022860/0 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Dobiesławice za istniejącą zabudową mieszkaniową i zagrodową ,obok Kościoła Katolickiego. Posiada regularny kształt  prostokąta. Nie ma dostępu do drogi publicznej. Nie posiada uzbrojona technicznego w sąsiedztwie jest: energia elektryczna i  wodociąg. Aktualnie nieruchomość wykorzystywana  jest rolniczo oraz jest wydzierżawiona do dnia 28 lutego 2015 roku.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary produkcji rolnej: użytki rolne podlegające erozji z zakazem zabudowy.

6.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi- 3769,00zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny w kwocie 369,00 zł. Łączna kwota  do zapłaty wynosi – 4138,00 zł.

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/287/2014  Rady Gminy  Bejsce z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi 4 138,00 zł /bez podatku  Vat /.

        /słownie: cztery tysiące sto trzydzieści osiem złotych /.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 17 października 2014 roku o godz. 14 00   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  450,00 zł  w terminie do dnia 13 października 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.  

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.


WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza III przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bejsce.

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1619 o powierzchni 0,88 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości:0,88ha.(Opis użytku: RIIIa-0,04ha, RIIIb-0,24ha, RIVa-0,58ha, W 0,02ha).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – na podstawie  aktu notarialnego nr rep.2387/2006 dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi  Księgę  Wieczystą  nr  KW  Nr  KI1I/00021800/5 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana  położona w miejscowości Bejsce poza zwartą zabudową, w odległości około 300m od najbliższej zabudowy, przy drodze  powiatowej Bejsce –Morawiany, w otoczeniu gruntów rolnych. Posiada regularny kształt prostokąta o szerokości około 20 m. Działka nie posiada uzbrojona technicznego.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary i tereny funkcjonalne wyznaczone pod zabudowę: istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji w zakresie określonym w rozdziale III –p.1.2.części tekstowej, oznaczone symbolem RM.

6.Wartość nieruchomości: : Do III przetargu wartość nieruchomości obniżono o 20,37 % na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Nr 78/2014  z dnia 7 października 2014 roku. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny przez biegłego w kwocie – 492 zł. Łączna kwota za nieruchomość wynosi- 17 692,00 zł.(słownie złotych; siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote).

 

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXV/ 203/2013  Rady Gminy  Bejsce z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych  stanowiących własność gminy  oraz z uchwałą Nr XXXII/259/2014  Rady Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi 17 692,00 zł /bez podatku  Vat /.

/słownie: siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote /.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu  21 listopada 2014 roku o godz. 1000   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

 

10.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  1 800,00 zł  w terminie do dnia 17 listopada 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006. Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29. 


WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Morawiany.

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Morawiany oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 188/2 o powierzchni 0, 30 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,30 ha (Opis użytku: R II-0,30 ha ).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00011708/7 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości –Morawiany w pobliżu istniejącej zabudowy zagrodowej ,w otoczeniu gruntów rolnych ,przy drodze powiatowej Bejsce- Morawiany- Kijany. Posiada regularny kształt prostokąta o szerokości około 21m. Działka nie posiada uzbrojona technicznego, energia elektryczna i wodociąg po przeciwnej stronie przyległej drogi.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary i tereny funkcjonalne wyznaczone pod zabudowę: istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji w zakresie określonym w rozdziale III-p. l .2.części tekstowej, oznaczone symbolem R M.”

6.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi- 17 800,00zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny w kwocie 615,00 zł. Łączna kwota  do zapłaty wynosi – 18 415,00 zł.

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/297/2014  Rady Gminy  Bejsce z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy.

8.Nieruchomość była wydzierżawiona do dnia 31.12.2014 roku. Dzierżawcy ze względu na 10 letni okres dzierżawy przysługuje prawo pierwokupu działki nr 188/2 na podstawie  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r.,poz.803) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r,poz.121).

9.Cena wywoławcza – wynosi 18 415,00 zł /bez podatku  Vat /.

        /słownie:  osiemnaście tysięcy czterysta piętnaście złotych /.

10.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2015 roku o godz. 1100   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

 

11.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  1 900,00 zł  w terminie do dnia  9 marca 2015 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.  Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

12.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

13.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

14.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

15.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.


 

 WÓJT GMINY BEJSCE

Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Grodowice.

1.Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości Grodowice
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 142 o powierzchni 0,0700ha oraz działka
nr 172 o powierzchni 0,1300 ha.
2.Powierzchnia nieruchomości: Łączna powierzchnia działek — 0,2000 ha
(Opis użytku: działka nr 142- Ł III -0,0700ha,
działka nr 172 – LV- 0,0400 ha, LVI -0,0900 ha)
3.Właścicieł: Gmina Bejsce- Księga Wieczysta nr KI1I/00013495/4.
4.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona na obrzeżu miejscowości — Grodowice, oddalona od zwartej zabudowy ,oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 142 o pow.0,0700 ha oraz działka nr 172 o pow. 0,13 ha. Działki użytkowane jako łąki, oddzielone od siebie rowem.
5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 r. przeznaczenie nieruchomości: obszary produkcji rolnej, użytki rolne pochodzenia organicznego.
6.Wartość nieruchomości: Do II przetargu wartość nieruchomości na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Nr 7/2012 z dnia 14.02.2012 roku została ustalona w wysokości 750 zł. Do ceny nieruchomości została doliczona opłata za wykonanie wyceny przez biegłego w kwocie 500,00 zł.
Łączna kwota za nieruchomość wynosi- l 250,00 zł.
7.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr IX/52/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Grodowicach oraz z Uchwałą Nr IV/27/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 04 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w
Grodowicach.
8.Cena wywoławcza – wynosi l 250,00 zł./bez podatku Vat /.
/słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych/.
9.Data i miejsce — przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2015 roku o godz. 10°° w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.
10. Wysokość wadium -warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości 150 zł w terminie do dnia 13 .04. 2015 r. na konto Gminy Bejsce numer
12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie
o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne
poświadczone pełnomocnictwo.
12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.
13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
I5.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.
W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.


 WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż  lokalu mieszkalnego

1.oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny Nr 5  położony w  budynku  mieszkalnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr  98/1 o pow.0,1100 ha w miejscowości Czyżowice.

2.powierzchnia nieruchomości : lokal mieszkalny Nr 5 o powierzchni 42,37 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o powierzchni 8,07 m2 w budynku  mieszkalnym wraz z udziałem wynoszącym  5044/43339 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i taki sam udział we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 98/1 o pow. 0,1100 ha.

3.właściciel: Gmina Bejsce –Księga Wieczysta nr KI1I/00036911/4.

 1. opis nieruchomości:  budynek mieszkalny  zlokalizowany na działce nr 98/1o  powierzchni 0,1100 ha, położony w miejscowości Czyżowice, jest 2 kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, jedno-klatkowy, całkowicie podpiwniczony. W budynku znajduje się 6 lokali mieszkalnych. Lokal mieszkalny Nr 5 o powierzchni -42,37 m2 składa się z 1pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju, schowku oraz  pomieszczenia  przynależnego (piwnicy) o łącznej powierzchni  8,07 m2.

5.przeznaczenie nieruchomości: Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21  listopada 2013 r. przeznaczenie nieruchomości: obszary i tereny funkcjonalne wyznaczone pod zabudowę: urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

6.wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość lokalu Nr 5 wynosi 42 484,00 zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny przez biegłego w kwocie 861,00 zł.Łączna kwota za nieruchomość wynosi–  43 345,00 zł / bez podatku  Vat/.

 1. Lokal mieszkalny Nr 5 wraz pomieszczeniami przynależnymi  oraz  udziałem 5044/43339 części nieruchomości wspólnej w działce nr 98/1o powierzchni 0,1100ha położone  w Czyżowicach, przeznaczony został do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Gminy  Bejsce  z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy  oraz uchwałą Nr V/32/2015 Rady Gminy  Bejsce  z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia prawa służebności drogowej.

8.Cena wywoławcza – wynosi 43 345,00 zł. ( bez podatku  Vat).

( słownie:  czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych ).

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 2 lipca 2015 roku o godz. 1100   w Urzędzie Gminy w Bejscach ( sala konferencyjna ).

10.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  4 400,00 zł  w terminie do dnia 26 czerwca 2015 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.  Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.

/źródło:www.bejsce.com.pl/

Skip to content