Bejsce, dnia 11.02.2016 r.

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

Wójt Gminy Bejsce działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert w 2016 roku  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.     3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  • muszą być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;

  • nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

  • nie mogą pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Zadaniem Komisji konkursowej jest:

  • ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;

  • zaproponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami;

  • sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji.

Spośród osób zgłoszonych na członków Komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Bejsce dokona wyboru  2 osób, które będą wchodzić w skład przedmiotowej Komisji.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy składać w terminie od 11.02.2016 r. do 18.02.2016 r. bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce (pokój nr 18) lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Bejsce (Bejsce 252, 28-512 Bejsce).

Do pobrania:

Ogłoszenie (pdf)

Skip to content