Bejsce, dnia 26.02.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Wójt Gminy Bejsce podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Bejsce z dnia 2 lutego 2016 roku otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:


 

Skip to content