WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż lokalu mieszkalnego budynku  mieszkalnym Nr 4 w  miejscowości  Czyżowice.

 

1.oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny Nr 4  położony w  budynku  mieszkalnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr  98/1 o pow.0,1100 ha w miejscowości Czyżowice.

2.powierzchnia nieruchomości : lokal mieszkalny Nr 4 o powierzchni 75,43 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o powierzchni 8,62 m2 w budynku  mieszkalnym wraz z udziałem wynoszącym 8405/43339 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i taki sam udział we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 98/1 o pow. 0,1100 ha.

3.właściciel: Gmina Bejsce –Księga Wieczysta nr KI1I/00036911/4.

4.Opis nieruchomości: budynek mieszkalny zlokalizowany na działce nr 98/1o  powierzchni 0,1100 ha, położony w miejscowości Czyżowice, jest 2 kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, jedno-klatkowy ,całkowicie podpiwniczony. W budynku znajduje się 6 lokali mieszkalnych. Lokal mieszkalny Nr 4 o powierzchni -75,43 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w-c, przedpokoju ,spiżarki oraz  pomieszczenia  przynależnego (piwnicy) o łącznej powierzchni  8,62 m2.

5.przeznaczenie nieruchomości: Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą Nr  XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21  listopada 2013 r. przeznaczenie nieruchomości :  obszary i tereny funkcjonalne wyznaczone pod zabudowę: urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

6.wartość nieruchomości: Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 80 195,00 zł / bez podatku  Vat/.

7.Lokal mieszkalny Nr 4 wraz pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 8405/43339 części nieruchomości wspólnej w działce nr 98/1 o powierzchni 0,1100 ha położone  w Czyżowicach, przeznaczony został  do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z uchwałą Nr XVI/113/2016 Rady Gminy  Bejsce  z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy  oraz uchwałą Nr V/32/2015 Rady Gminy  Bejsce  z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia prawa służebności drogowej.

Lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz jest wolny od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

8.Cena wywoławcza – wynosi 80 195,00 zł /bez podatku  Vat /.    /słownie: osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych /.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2016 roku o godz. 1100   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości 8 000,00 zł  w terminie do dnia 28 lipca 2016 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.  W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego budynku mieszkalnym Nr 4 w miejscowości Czyżowice (pdf)

Skip to content