WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bejsce.

 

1.Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość  położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów jako  działka  nr 223 o  powierzchni 1,57ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 1,57 ha. (Opis użytku: ŁV- 1,57 ha ).

3.Właściciel: Gmina Bejsce –  Księga  Wieczysta  nr KI1I/00037762/1.

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w otoczeniu gruntów ornych, graniczy z gruntami wsi Morawiany, oddalona od terenów zabudowanych wsi Bejsce, posiada nieregularny kształt. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.

5.Przeznaczenie nieruchomości: Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary produkcji rolnej:  użytki rolne pochodzenia mineralnego.

6.Wartość nieruchomości: Cena wywoławcza nieruchomości wynosi-17 922,00 zł.

7.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XIV/98/2016 Rady Gminy  Bejsce z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi 17 922,00 zł /bez podatku  Vat /.

        /słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote /.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca  2016 roku o godz. 1100   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości  1 800,00 zł  w terminie do dnia  24 czerwca 2016 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.W przypadku nabycia nieruchomości przez rolnika nie spełniającego warunki określone w  ustawie  z dnia 11 kwietnia 2003  o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r.poz.803 z późn.zm.) nie będzie można sporządzić umowy w formie aktu notarialnego.

15.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 41 3511010 wew. 29.

 

 

Skip to content