Drukuj

Bejsce, dnia 14.12.2017 r.

 

WÓJT GMINY  BEJSCE

 Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej położonej w miejscowości  Bejsce

                                                                                 

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1099 o powierzchni 0,09 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,09 ha.  (Opis użytku  RII- 0,05 ha, RIIIa – 0,04 ha). 

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00021802/9

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Bejsce, przy drodze wewnętrznej w otoczeniu nieruchomości rolnych. Kształt działki  regularny w kształcie prostokąta. Nieruchomość uprawiana rolniczo.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013r. przeznaczenie nieruchomości: położona jest na obszarach produkcji rolnej.

6.Wartość nieruchomości: Cena nieruchomości wynosi – 3250,00 złotych (bez podatku VAT).

7.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z uchwałą Nr XXXI/220/2017  Rady Gminy  Bejsce z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi 3250,00 złotych  /bez podatku  Vat /.

    /słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych/.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 19  stycznia 2018 r. o godz. 12 ºº w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości  300,00 zł  w terminie do dnia  15 stycznia  2018 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i  przyjęciu ich bez zastrzeżeń.  W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.  

 12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

 

 

Skip to content