WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej położonej w miejscowości  Kijany.

 

1.Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość  położona w miejscowości Kijany oznaczona w ewidencji gruntów jako  działka  nr  405 o  powierzchni 0,20 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,20 ha. (Opis użytku: ŁII-0,14ha,RIVa-0,06 ha).

3.Właściciel: Gmina Bejsce –  Księga  Wieczysta  nr KI1I/00037762/1.

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w otoczeniu gruntów ornych, graniczy z gruntami wsi Sędziszowice, oddalona od terenów zabudowanych wsi Kijany,  posiada nieregularny kształt wieloboku. Dojazd do nieruchomości  drogą gruntową.

5.Przeznaczenie nieruchomości: Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary produkcji rolnej.

6.Wartość nieruchomości: Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 2813,00 zł.

7.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XVI/115/2016 Rady Gminy  Bejsce z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

8.Cena wywoławcza – wynosi  2813,00 zł /bez podatku  Vat /. /słownie: dwa tysiące osiemset trzynaście złotych /.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2016 roku o godz. 1200   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości 300,00 zł  w terminie do dnia 28 lipca 2016 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.  W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kijany (pdf)

 

Skip to content