WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonych w Bejscach, Dobiesławicach oraz garażu.

I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po SKR.

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 187/27 o powierzchni 1,0784 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości:  1,0784 (Opis użytku: BR III a – 1,0784 ha ).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00032686/9 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkami po  byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych, położona w miejscowości Bejsce blisko centrum,  przy drodze powiatowej Bejsce – Królewice – Rzemienowice  oraz w odległości około 110 m od drogi powiatowej Bejsce –Rogów. Po przeciwnej stronie drogi znajdują się zabudowania po byłym Gospodarstwie Pomocniczym powiatu kazimierskiego. W niewielkiej odległości znajduje  Stacja Diagnostyczna Pojazdów, Delikatesy Centrum ,Przychodnia z  apteką, szkoła oraz  budynek Urzędu  Gminy .

Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg oraz jest możliwość przyłącza do zbiorczej oczyszczalni ścieków. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary i tereny funkcjonalne wyznaczone pod zabudowę: istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej – publicznej i komercyjnej.

6.Wartość nieruchomości: Cena nieruchomości wynosi– 222 182,00 zł (bez podatku VAT).

7.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30   listopada 2015 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi  222 182,00 zł /bez podatku  Vat /.

    /słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto osiemset dwa złote/.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 11 marca  2016 roku o godz. 1000   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości  22 000,00 zł  w terminie do dnia  7 marca   2016 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i

przyjęciu ich bez zastrzeżeń.  W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

II.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bejscach.

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 187/15 o powierzchni 1,4800 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości:  1,4800 (Opis użytku: R III a- 1,1700 ha, RIII b- 0,0800 ha ,RIVa-0,2300 ha).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00036095/7 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość nie jest zabudowana, częściowo użytkowana rolniczo, położona w miejscowości Bejsce. Jest bezpośrednio przyległa do działki nr 187/27. Dojazd do nieruchomości realizowany jest od drogi powiatowej Bejsce – Królewice – Rzemienowice wydzielonym pasem gruntu wzdłuż przyległej działki nr 187/27. Od strony południowej jest przyległa do miejscowego cmentarza. Działka nie posiada uzbrojenia technicznego. Jest możliwość przyłącza do sieci elektrycznej i wodociągowej oraz  do zbiorczej oczyszczalni ścieków. Kształt działki .regularny, zbliżony do trapezu.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary i tereny funkcjonalne wyznaczone pod zabudowę: istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej- publicznej i komercyjnej.

6.Wartość nieruchomości: Cena nieruchomości wynosi – 140 738,00 zł (bez podatku VAT).

7.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30   listopada 2015 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi  140 738,00 zł /bez podatku  Vat /.

    /słownie: sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych/.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 11 marca  2016 roku o godz. 1100   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości  14 000,00 zł  w terminie do dnia  7 marca   2016 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i

przyjęciu ich bez zastrzeżeń.  W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

 III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobiesławicach.

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Dobiesławice oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 333/5 o powierzchni 0,14 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,14 ha (Opis użytku: RIIIa -0,14 ha ).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00022860/0 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Dobiesławice za istniejącą zabudową mieszkaniową i zagrodową ,obok Kościoła Katolickiego. Nie posiada dostępu do drogi publicznej. Posiada regularny kształt  prostokąta, na gruncie użytkowana rolniczo jako ogród przydomowy.

Działka nie posiada uzbrojona technicznego ,w sąsiedztwie: energia elektryczna i   wodociąg .

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary produkcji rolnej: użytki rolne podlegające erozji z zakazem zabudowy.

6.Wartość nieruchomości:  Cena nieruchomości wynosi  – 4 138,00 zł. (bez podatku VAT).

7.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/287/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi  4 138,00 zł /bez podatku  Vat /.

    /słownie: cztery tysiące sto trzydzieści osiem złotych/.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 11 marca  2016 roku o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości   450,00 zł  w terminie do dnia  7 marca   2016 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i

przyjęciu ich bez zastrzeżeń.  W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

IV.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garażu w budynku usługowo- mieszkalnym  w Bejscach.

1.Oznaczenie nieruchomości: Garaż E.1. o powierzchni 18,80 m2 położony w  budynku usługowo – mieszkalnym w Bejscach Nr 236 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 1880/78233 części w działce nr 3339 o powierzchni 0,3625 ha.  

2.Powierzchnia nieruchomości: garaż o powierzchni 18,80 m2

3.Właściciel: Gmina  Bejsce –  Księga  Wieczysta  nr  KI1I/00039277/8.

4.Opis nieruchomości: budynek usługowo- mieszkalny zlokalizowany na działce nr 3339 o powierzchni 0,3625 ha, położony w miejscowości Bejsce . Budynek częściowo podpiwniczony, część wschodnia i zachodnia budynku  2 kondygnacyjna ,środkowa parterowa. Garaż nr E.1. znajduje się na poziomie podpiwniczenia wyżej opisanego budynku.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013 r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary i tereny wyznaczone pod zabudowę : istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej – publicznej i komercyjnej.

6.Wartość nieruchomości:  Cena nieruchomości wynosi – 6 332, 00 zł. (bez podatku VAT).

7.Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z uchwałą Nr XXI/153/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwóch wolnych garaży  oraz uchwałą Nr XIII/92/2015  Rady Gminy  Bejsce z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca  uchwałę w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwóch wolnych garaży.

8.Cena wywoławcza – wynosi  6 332,00 zł /bez podatku  Vat /.

    /słownie: sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote/.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 11 marca  2016 roku o godz. 1300   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości   700,00 zł  w terminie do dnia  7 marca   2016 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i

przyjęciu ich bez zastrzeżeń.  W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Do pobrania:

Ogłoszenie (pdf)

Skip to content