Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 29 grudnia 2022r. na godz. 14:00 w sali konferencyjnej świetlicy w Bejscach   Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.

  5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

  6. Uroczyste przyjęcie w poczet mieszkańców Gminy Bejsce rodziny repatriantów z Kazahstanu.

  7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

  7.1  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2022-2033,

 7.2  zmian w budżecie gminy na 2022r.,

 7.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2023 -2033,

 7.4 uchwalenia budżetu gminy Bejsce na 2023r.,

 7.5 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym  na 2023 rok.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

 

Skip to content