Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 3 lutego 2023r.  na godz. 9.30  w sali konferencyjnej świetlicy w  Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 6. Przedstawienie sprawozdań z realizacji rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bejsce za 2022 rok.

 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach za 2022r.

 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022r.

 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2023-2033,

9.2. zmian w budżecie gminy na 2023r.,

9.3. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy, położonego w Czyżowicach,

9.4. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pawilonu handlowego stanowiącego własność Gminy Bejsce,

9.5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Bejsce w trybie bezprzetargowym,

9.6. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bejsce,

9.7. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek szkole i w domu” na lata 2019-2023,

9.8. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,

9.9. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bejsce na rok 2023,

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

 

Skip to content