Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na    dzień 17 marca 2023r. na godz. 10ºº w sali konferencyjnej świetlicy w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  5. Informacja z działalności międzysesyjnej.

  6. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Bejsce za 2022r.

  7. Przedstawienie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Bejsce za 2022r.

  8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

8.1 – zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2023-2033,

 8.2. – zmian w budżecie gminy na 2023r.,

8.3. – wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bejsce położonej w Zbeltowicach,

8.4. –programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce w 2023 roku.

8.5. – zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bejsce na lata 2023-2025

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content